โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี

โครงการวิจัยฯลุ่มน้ำสายบุรี ระยะที่ 2

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพลง จากการศึกษาวิจัยในระยะที่ ๑ พบปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่สำคัญทั้งด้านที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และการเกษตร ซึ่งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โครงการวิจัยฯ ระยะที่ ๒ มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดการฐานทรัพยากรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ที่สำคัญในลุ่มน้ำสายบุรี
๒) เพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างและพัฒนาประชาคมลุ่มน้ำด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี
๓) เพื่อใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนายกระดับความรู้ของนักวิจัยชุมชนและสร้างนักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
๔) เพื่อทำแผนชุมชนและแผนการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสายบุรีแบบมีส่วนร่วม

๒. แผนกิจกรรม

ภูมินิเวศลุ่มน้ำตอนบน มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ การวิจัยฟื้นฟูวังปลา, การวิจัยฟื้นฟูคุณภาพลำธาร, การสืบทอดภูมิปัญญาในการจัดการป่า, การเก็บรวบรวมข้อมูลและทำแผนชุมชน

ภูมินิเวศลุ่มน้ำตอนกลาง  มี ๔ กิจกรรม  ได้แก่ การศึกษาประวัตินิเวศชุมชน, การศึกษาวิจัยเพื่อฟื้นฟูระบบการจัดการน้ำเพื่อการทำนาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น, การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน, การเก็บรวบรวมข้อมูลและทำแผนชุมชน

ภูมินิเวศลุ่มน้ำตอนล่าง มี ๔ กิจกรรม  ได้แก่ การศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น, การวิจัยเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำและคูส่งน้ำในการทำนา, การวิจัยเพื่อฟื้นฟูนาร้าง, การเก็บรวบรวมข้อมูลและทำแผนชุมชน

ภูมินิเวศลุ่มน้ำสายบุรีตลอดสายน้ำ มี ๖ กิจกรรม  ได้แก่ การจัดการทรัพยากรในบริบททางวัฒนธรรม, การประเมินคุณค่าและมูลค่าในพื้นที่, การวิจัยวิเคราะห์สภาวะสุขภาพเบื้องต้น,การวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น, การพัฒนาเครือข่ายประชาคมลุ่มน้ำสายบุรี, การพัฒนาแผนการจัดการลุ่มน้ำสายบุรีแบบมีส่วนร่วม

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์ (Outcome) แผนจัดการลุ่มน้ำสายบุรีและประชาคมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสารพูดคุยกันบนฐานความรู้ นักวิจัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เกิดนโยบายสาธารณะในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรีอย่างยั่งยืน

ผลกระทบ (Impact) ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้สึกเชื่อมั่นในรูปแบบภาคีความร่วมมือ เกิดบรรยากาศของการอภิปรายถกเถียงเชิงวิชาการ และข้อเสนอเชิงนโยบายอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เกิดโครงการวิจัยใหม่ๆในการเสริมองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกิดการเชื่อมโยงแนวคิดของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยภาคีความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่อื่นๆ

โฆษณา

Comments on: "โครงการวิจัยฯลุ่มน้ำสายบุรี ระยะที่ 2" (1)

  1. ขอบคุณโครงการดีๆครับ
    ————————-
    http://fixcleanpc.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: